Sök

Vår vision

Vår vision

Är att bli en nationellt erkänd skola, som andra skolor har som förebild när det handlar om skolarbete, föräldrars engagemang, miljöarbete och hälsotänkande. 

  • Skolan ska drivas i enlighet med läroplan för förskola/skola 
  • Ledstjärnan är ansvar för natur och miljö samt vårt kulturarv 
  • Den psykiska och fysiska miljön ska vara trygg, harmonisk och stimulera till lärande 
  • Skolan ska vara en god förebild för barn, vuxna och övriga samhället 
  • Skolan ska skapa internationella kontakter 
  • Demokratiskt tänkande ska genomsyra all verksamhet 
  • Samsyn mellan förskola, fritidshem och skola 
  • Eleverna ska bli medvetna om att en sund livsstil borgar för en god hälsa

Grön flagg

Den gröna flaggan är gemensam för alla länder som deltar i det internationella nätverket Eco-schools, där svenska Grön Flagg ingår. Flaggan ser...

Handlingsplaner

Här kan du ta del av våra handlingsplaner som vi arbetar med på skolan och förskolan. 

Klagomålshantering

Om det finns något på förskolan, fritidshemmet eller skolan som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med bör du framföra dina åsikter, så att vi så snart som möjligt kan genomföra en förbättring.

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg skolvardag är en förutsättning för att eleverna ska lära och utvecklas.

Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete är en arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig. Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten...

GDPR

Här hittar du information om vilka av dina personuppgifter Tryserums Friskola AB hanterar, samt hur dessa hanteras.