Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 
En trygg skolvardag är en förutsättning för att eleverna ska lära och utvecklas. 
Varje skola är enligt skollagen skyldig att årligen upprätta en Plan mot diskriminering och kränkande behandling. På Tryserums friskola har elever, personal och ledning tillsammans arbetat fram en sådan plan. 
Tillsammans med personalen har eleverna också arbetat fram en mer lättförståelig version av vår plan på Livskunskapen. Planen revideras i början av höstterminen varje läsår. 
På Tryserums friskola AB, dvs. förskola, fritidshem och skola arbetar vi med Plan mot diskriminering och kränkande behandling utifrån ett material från DO som heter Lika rättigheter i skolan (förskolans material heter Lika rättigheter i förskolan). Materialet tar upp de sju diskrimineringsgrunderna som finns i diskrimineringslagen och hur man med hjälp av kunskap om dessa och en modell som kallas Husmodellen kan hitta platser eller tillfällen på skolan/förskolan/fritidshemmet som upplevs otrygga eller där man genom kartläggning ser att det händer incidenter. 
Sök