Klagomålshantering

Klagomålshantering

Om det finns något på förskolan, fritidshemmet eller skolan som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med bör du framföra dina åsikter, så att vi så snart som möjligt kan genomföra en förbättring. 

Om Du är vårdnadshavare kan du prata med: 
· Personalen i den verksamhet det berör 
· Rektor
Vill du inte lämna ditt klagomål till någon i personalen kan Du prata med styrelsens föräldrarepresentant  
Göran Karlsson 070-5431 0 48  goran.karlsson@tryserumsfriskola.se
eller lämna ditt klagomål skriftligt med denna blankett 
Är Du elev kan du prata med: 
· Din lärare eller annan personal du har förtroende för 
· Skolsköterskan 
· Rektor 

Om Du inte tycker att det hjälper, eller om Du anser att problemet är allvarligt ska Du lämna in ett skriftligt klagomål till skolledningen (rektor och styrelse). Det gör Du på en särskild blankett som finns att hämta på förskolan, fritidshemmet eller skolan eller här på vår hemsida. Blanketten skickar Du sedan till: 
Skolledningen, Tryserums friskola, Tryserum, 615 95 Valdemarsvik 

Inom en vecka från det att vi emottagit ditt klagomål får Du sedan besked om hur ditt ärende kommer att behandlas. Du blir samtidigt inbjuden till ett samtal med rektor och en representant för styrelsen. Tillsammans försöker vi komma tillrätta med orsakerna till ditt missnöje. 

Skulle det inte lyckas, och Du inte känner Dig nöjd med skolledningens insatser kan Du gå vidare till 
· BEO (Barn och Elevombudsmannen) 08-586083 eller beo@skolinspektionen.se eller via deras hemsida 
 · DO (Diskrimineringsombudsmannen) 08-120 20 700 eller do@do.se (ärenden som gäller kränkande behandling pga. kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.)
Sök